23 Ιουλ. 2017

ΚΑΔΜΟΣ

22 Οκτ. 1906

ΚΑΔΜΟΣ, 22-10-1906

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΛΗΣΤΑΙ
Την παρελθούσαν Δευτέραν ενώ ο 15έτης Ηλίας Πανταζής εκ Κασκαβελίω των Θεσπιών εκαλλιέργει τον αγρόν του, αίφνης παρουσιάσθησαν τρεις άγνωστοι και αφού του αφήρεσαν την κάπαν και τον άρτον του, ήσαν έτοιμοι να αναχωρήσωσι, τότε ο μικρός Πανταζής ήρχισε ικετεύων αυτούς όπως του επιστραφή η κάπα τουλάχιστον, βλέποντες δε οι άγνωστοι την επιμονήν του μικρού την παρήτησαν και εξηφανίσθησαν. Τότε σπεύσας ο μικρός γεωργός ειδοποίησε το εκεί ευρισκόμενον απόσπασμα, το οποίον αμέσως προσέτρεξεν, αλλά δεν ηδυνήθη να ανακαλύψη τα ίχνη των.

1 Αυγ. 1910

ΚΑΔΜΟΣ, 1-8-1910

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ετελέσθησαν χθές οι αρραβώνες της δεσποινίδος Ευγενίας, θυγατρός του εκ Μπαλτσίων Δημ. Τσοκανή γεωργοκτηματίου μετά του κ. Αθανασίου Κιούση εκ Κασκαβελίου των Θεσπιών.
Εις τους μνηστευθέντας ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.

18 Φεβ. 1914

ΚΑΔΜΟΣ, 18-2-1914

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Πόσοι επέτυχον.
Κασκαβελίου: Φιλ. Χατζής, Παναγ. Δ. Χατζής, Πίνδαρος Λ. Παπαλουκάς, Κωνστ. Κιούσης. Ευάγγελος Παύλου.
Σ.Σ. Ο Πίνδαρος Παπαλουκάς ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κοινότητος Κασκαβελίου.

11 Ιαν. 1925

ΚΑΔΜΟΣ, 11-1-1925

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ: Εις τους κ.κ. Δημ. Χατζήν, Ανδρέαν Γρίλλιαν, Ιωάννην Παύλου και Γεώργιον Κιούσην ή Καρότσον εκφράζω συγχαρητήρια δια το ενδιαφέρον όπερ επέδειξαν προς ανοικοδόμησιν του ιερού Ναού του Προφήτου Ηλιού του Κασκαβελίου, υπερπηδήσαντας πάντα τα παρουσιασθέντα προσκόμματα.

Γεώργ. Χρήστου

13 Μαρ. 1932

ΚΑΔΜΟΣ, 13-3-1932

Νέος επιστήμων.
Δούς ενώπιον των Καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής τας νενομισμένας εξετάσεις ο εκ Κασκαβελίου κ. Σωτήριος Δημητρίου, έλαβε το πτυχίον της Φιλολογίας.
Θερμά συγχαρητήρια.

25 Οκτ. 1936

ΚΑΔΜΟΣ, 25-10-1936

«Εκθέσεις Ιδεών» του κ. Παν. Ι. Χατζή.
Ο Καθηγητής κ.Χατζής διευκολύνει αισθητώς με το βιβλίον του, παρέχων υποδείγματα διαφόρων θεμάτων, τα οποία αναπτύσει με μεθοδικότητα και κρίσιν άξιαν παντός επαίνου παρέχων ταυτοχρόνως τους βασικούς κανόνας της θεωρίας της Συνθέσεως και τους τρόπους της επεξεργασίας των θεμάτων. Θα ήτο ευχής έργον εάν το βιβλίον τούτο εισήγετο εις τας σχολικάς βιβλιοθήκας, εφόσον μάλιστα μεταξύ των θεμάτων του την πρώτην κατέχουν θέσιν τα εθνικά, οικογενειακά και θρησκευτικά «Ιδεώδη».( Αναδημοσίευσις από την φιλολογική στήλη της εφημ. ΒΡΑΔΥΝΗΣ 4-10-1936)