ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η δυτική πλευρά του χωριού μας, φωτογραφημένη από τις Θεσπιές. 1950

Το χωριό μας φωτογραφημένο από τον υδατόπυργο. 1960

Το χωριό μας φωτογραφημένο από τον υδατόπυργο. 1994

Η βορεινή πλευρά του χωριό μας. Λήψη από τον Μύλο. 1994

Αεροφωτογραφία. 1980

Αεροφωτογραφία. 2007